diumenge, 13 de novembre de 2011

Vocabulari (Borbons)

Gremi: associació d'artesans, element bàsic de la societat medieval i moderna urbana. Els gremis se reservaven el mercat local i reglamentaven la fabricació, els salaris i els preus. Els gremis decaigueren davant la competència de nous sistemes de producció a partir del s. XVIII. Les Corts de Cadis varen aprovar la seva desaparició el 1813; varen predre definitivament el seu paper a Espanya el 1836.
Exemples de gremis: picapdrers, ollers, tintorers, sabaters, apotecaris, etc

Manufactures reials: introduides pels Borbons realitzaven productes de qualitat: tapissos, mobles, porcellana, vidre, etc per satisfer necessitats privatives de l'Estat o de la Cort.

Loteria: sistema de recaptació introduit per Carles III el 1763.

Regalisme: polìtica practicada en matèria religiosa pels monarques europeus dels ss XVII i XVIII amb l'objectiu d'exercir el control sobre les activitats de l'Església, per exemple, el nomenament de bisbes.