dijous, 8 d’octubre de 2015

Monumento al Crucero Baleares

Monumento al Crucero Baleares
Sa Feixina (Palma)

El crucero Baleares

Més info:

http://www.memoriadelesilles.org

divendres, 2 d’octubre de 2015

La Guerra Civil (1936-1939)

La Guerra Civil

La Guerra Civil Espanyola (17 de juliol de 1936 - 1 d'abril de 1939) va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el govern de la Segona República Espanyola, que tenia el suport de les organitzacions d'esquerres, contra una part de l'exèrcit i de les organitzacions de dretes. Va ser un fet històric decisiu de l'Espanya del segle XX, ja que el cop d'estat i la posteriorguerra civil van representar la culminació de totes les contradiccions socials, polítiques i ideològiques que s'havien generat a la societat en el curs dels decennis anteriors.

Enllaços:

La Guerra Civil 

Llei de Memòria HIstòrica (2007)

dilluns, 20 de febrer de 2012

Desamortitzacions

Aquí tens informació sobre les desamortitzacions

Marxisme

Aquí tens informació de la wikipèdia sobre el marxisme

diumenge, 13 de novembre de 2011

Vocabulari (Borbons)

Gremi: associació d'artesans, element bàsic de la societat medieval i moderna urbana. Els gremis se reservaven el mercat local i reglamentaven la fabricació, els salaris i els preus. Els gremis decaigueren davant la competència de nous sistemes de producció a partir del s. XVIII. Les Corts de Cadis varen aprovar la seva desaparició el 1813; varen predre definitivament el seu paper a Espanya el 1836.
Exemples de gremis: picapdrers, ollers, tintorers, sabaters, apotecaris, etc

Manufactures reials: introduides pels Borbons realitzaven productes de qualitat: tapissos, mobles, porcellana, vidre, etc per satisfer necessitats privatives de l'Estat o de la Cort.

Loteria: sistema de recaptació introduit per Carles III el 1763.

Regalisme: polìtica practicada en matèria religiosa pels monarques europeus dels ss XVII i XVIII amb l'objectiu d'exercir el control sobre les activitats de l'Església, per exemple, el nomenament de bisbes.

dilluns, 10 d’octubre de 2011

Comentari mapa p. 44

Títol del mapa: L'Europa de Carles V

1. Presentació del mapa
2. Respon a les següents qüestions:

a) Explica qui eren els pares i avis de Carles V
b) Fes una llista detallada del territoris heredats per Carles V
c) Què vol dir Carles I d'Espanya i V d'Alemanya?
d) Com i quan va ser elegit emperador Carles V? era un càrrec hereditari?
e) Quin nom ofiaicl rebia l'Imperi alemany? quan va desaparèixer?
f) Quin era el llinatge dels Àustries? fins quan varen regnar a Espanya? i a Àustria?
g) Què saps del Regne de Mallorca en temps de Carles V? qui el governava? a quina corona pertanyia?
h) Com i quan va conquistar Carles V el ducat de Milà?
i) Quin varen ser els tres grans enemics de Carles V?
j) Quins territoris europeus controlaven els turcs? de quina religió eren?
k) Com i quan va repartir els seus territoris Carles V?
l) Quins territoris controlava el Consell d'Aragó? i el d'Itàlia?
m) Qui governava cadascun dels diferents territoris?

3. Bibliografia i fonts consultades per fer l'exercici

dimecres, 20 d’abril de 2011

Òrgans de poder del Franquisme

Las Cortes

Según la Ley de las Cortes, éstas eran el órgano de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Su función era elaborar y preparar las Leyes, sin perjuicio de la sanción que correspondía al jefe del Estado, Francisco Franco. Eran procuradores en Cortes:
 • Los ministros.
 • Los Consejeros Nacionales de FET y de las JONS.
 • Los presidentes de altos organismos.
 • La Organización sindical.
 • Los representantes de la familia, elegidos por los cabezas de familia, desde la promulgación de la Ley Orgánica del Estado de 1967.
 • Los rectores de universidades.
 • Los presidentes de determinadas instituciones culturales.
 • Los presidentes de asociaciones y colegios profesionales.
 • Los que fueran designados por el jefe del Estado.

Consejo del Reino

Órgano corporativo de la llamada Democracia Orgánica franquista creado por la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, era el alto consejo que asesoraba al Jefe del Estado en la toma de decisiones de su exclusiva competencia. Era función del Consejo del Reino, proporcionar al Jefe del Estado una terna de tres nombres, para que eligiera dentre éstos un Presidente del Gobierno, así mismo el Jefe del Estado necesitaba del Consejo del Reino para disolver o prorrogar las legislaturas de las Cortes, destituir al Presidente del Gobierno, así como muchas otras funciones.
Miembros:
Consejeros natos:
 • el Teniente General de mayor antigüedad en activo de los ejércitos de tierra, mar y aire, por este mismo orden.
 • el Jefe del Alto Estado Mayor.
 • el Prelado de mayor jerarquía y antigüedad entre los que eran procuradores en Cortes.
 • el Presidente del Consejo de Estado.
 • el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
 • el Presidente del Instituto de España.
Consejeros electivos, elegidos por votación por los grupos de procuradores en Cortes:
 • dos consejeros por el Grupo de Administración Local.
 • dos consejeros por el Grupo de Consejeros Nacionales.
 • dos consejeros por el Grupo de Representación Familiar.
 • dos consejeros por el Grupo de la Organización Sindical.
 • un consejero por el Grupo de los Rectores de Universidades.
 • un consejero por el Grupo de Colegios Profesionales.
El Presidente del Consejo del Reino, era el Presidente de las Cortes Españolas, y era nombrado por el Jefe del Estado a partir de una terna de tres nombres presentada por el Consejo del Reino.

Consejo de Regencia
  Dicho Consejo estaba integrado, por el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, el prelado eclesiástico de mayor jerarquía y antigüedad consejero del Reino, y el teniente general en activo y de mayor antigüedad de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

  (Viquipèdia)